Celem procesu Inicjowania projektu (IP) jest wypracowanie dokumentu inicjującego projekt (Project Initiation Document). Jest to rodzaj kontraktu pomiędzy komitetem sterującym a kierownikiem projektu, definiujący między innymi cel realizacji projektu, kluczowe produkty które będą wytworzone przez projekt, sposób, czas i...
Zanim rozpocznie się planowanie projektu, należy podjąć decyzję dotyczącą formuły realizacyjnej projektu. Metodyka PRINCE2 określa proces PP5, gdzie podczas Przygotowania Projektu powinna zostać okreslona jego formuła realizacyjna. Przykładowo, rozwiązaniem może być: zakup gotowego produktu wykonanie własnymi zasobami  zlecenie jednemu lub kilku dostawcom rozwój istniejącego rozwiązania wspólne przedsięwzięcie...
Jednym z najistotniejszych etapów przygotowania założeń projektu jest analiza problemu. W jej wyniku określone zostają negatywne aspekty aktualnej sytuacji, oraz związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy tymi problemami. Definiuje się główne problemy na które napotykają grupy docelowe i beneficjenci, oraz...
W celu określenia pożądanej sytuacji w przyszłości oraz sposobu jej uzyskania, należy przeprowadzić analizę otocznia projektu, jego udziałowców, celów projektu oraz strategii ich osiągnięcia. Analiza środowiska projektu powinna stanowić jeden z pierwszych elementów procesu przygotowania projektu. Środowisko (otoczenie) projektu...
Aby rozpocząć projekt musi istnieć potrzeba biznesowa. Zanim zostanie wykonana jakakolwiek praca, lub przydzielone jakiekolwiek zasoby, powinna być znana odpowiedź na pytanie: „czy ten projekt jest wykonalny i opłacalny, a ryzyko z nim związane jest akceptowalne?” Proces przygotowanie projektu...
Egzamin PRINCE2 Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2TM. Jest egzaminem weryfikującym wiedzę merytoryczna z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki. Ma formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 75 pytań z czterema możliwościami odpowiedzi na każde z...
Brytyjska metodyka zarządzania projektami PRINCE2 bardzo dokładnie opisuje procesy zarządcze, które w sposób bardzo precyzyjny mówią co należy w danej sytuacji projektowej zrobić, bardzo niewiele mówią jednak w jaki sposób. Innymi słowy metodyka PRINCE2 bardzo niewiele mówi o technikach,...
Ze zdobyciem każdego z analizowanych certyfikatów są związane mniej lub bardziej: nakłady finansowe (szkolenie, materiały pomocnicze, egzamin, a później również recertyfikacja) jak i często osobiste wyrzeczenia związane z poświęcanym czasem (czy jest to czas nasz, czy naszych pracowników). Dlatego...
Geneza Metodyka zarządzania projektami PRINCE2™ powstała w Wielkiej Brytanii. Jest ona publicznie dostępna i może być używana przez wszystkich, chociaż prawa autorskie pozostają w posiadaniu Korony Brytyjskiej a PRINCE jest marką zastrzeżoną przez Office of Government Commerce (dawniej przez Central...