Planowanie dostarcza osobom zaangażowanym w projekt następujące informacje: co jest wymagane jak i przez kogo będzie to osiągnięte (jakie zasoby i sprzęt będą wykorzystane kiedy to się stanie W procesie tym wykorzystuje się planowanie oparte na produktach, narzędzie zalecane przez metodykę PRINCE2 TM. Jest...
Celem procesu Inicjowania projektu (IP) jest wypracowanie dokumentu inicjującego projekt (Project Initiation Document). Jest to rodzaj kontraktu pomiędzy komitetem sterującym a kierownikiem projektu, definiujący między innymi cel realizacji projektu, kluczowe produkty które będą wytworzone przez projekt, sposób, czas i...
Zanim rozpocznie się planowanie projektu, należy podjąć decyzję dotyczącą formuły realizacyjnej projektu. Metodyka PRINCE2 określa proces PP5, gdzie podczas Przygotowania Projektu powinna zostać okreslona jego formuła realizacyjna. Przykładowo, rozwiązaniem może być: zakup gotowego produktu wykonanie własnymi zasobami  zlecenie jednemu lub kilku dostawcom rozwój istniejącego rozwiązania wspólne przedsięwzięcie...
Do tej pory zarządzanie zmianą opierało się głównie na aspektach miękkich tj.: kulturze organizacyjnej; motywacji; komunikacji. Jest to podejście bardzo ważne w zarządzaniu zmianą, jednakże niewystarczające jako kryterium oceny projektów.  Aby projekt zakończył się sukcesem należy uwzględnić twarde aspekty zarządzania zmianą, aspekty które...
Łańcuch Krytyczny jest metodą, która w ostatnich latach zyskuje na uwadze zarówno firm zajmujących się projektami, jak i kierowników projektów. Metoda – wg swoich założeń – pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania projektów, a jej zalety zyskują na znaczeniu w pełni...
Wykorzystanie opisu działania organizacji poprzez zamodelowanie jej procesów biznesowych do zaprojektowania i implementacji dedykowanych systemów informatycznych wspierających działanie organizacji znacznie redukuje ryzyko budowy systemu niespełniającego stawianych przed nim celów. Strukturalność i precyzyjność mapy procesów biznesowych oraz mapy przepływu pracy...
Do dobrego skutecznego zarządzania jakością, kadrze zarządzającej potrzebne są przede wszystkim informacje. Informacje muszą być rzetelne, aktualne i przede wszystkim prawdziwe. Zarządzanie przez jakość ma na celu udoskonalanie produktów i/lub usług - stwarzanie i ochrona ich jakości, tak aby...

Metoda FMEA

Pragnę przybliżyć metodę jakościową polegającą na wskazaniu - najlepiej już w fazie projektu - potencjalnych błędów, oszacowaniu skutków, które mogą wystąpić poprzez pojawienie się określonych nieprawidłowości, określenie ich wagi, wyznaczenie sposobów, rodzaju i skuteczności detekcji. Narzędzie to nazywa się FMEA...
Poniższy artykuł ukazał się na portalu UniaEuropejska.org. Ryzyko związane z zakresem merytorycznym projektu Pracując nad stworzeniem projektu, na wykonanie którego otrzymamy dofinansowanie z funduszy europejskich, zawsze musimy mieć na uwadze, że będziemy rozliczeni ze wszystkiego co zaplanowaliśmy (nieosiągnięcie założeń projektu może...
Artykuł pochodzi z Project Magazine, oryginalny tytuł: Critical Chain Project Management (A Paradigm Shift in Project Management), autor: Surendra Singh Rajpurohit, tłumaczenie 4pm.pl Wprowadzenie Spośród różnych zasobów koniecznych przy prowadzeniu projektów, czas jest najbardziej krytycznym, ale nie jedynym. A ponieważ czas jako...