Pierwsza część artykułu: A imię jego było 4 i 40 i coś więcej ponadto… wprowadzenie do ARIZ (TRIZ) No to popróbujmy spełnić obietnicę daną uprzednio i rozwinąć nieco te ponad czterdzieści podstawowych chwytów. Dlatego w tej części rozważań poświęconych heurystyce będzie...
Koszt, Czas, Jakość – trzy wymiary projektu. Każdy z każdym ma jakiś związek, od każdego – inny jest zależny. Z punktu widzenia Menedżera Projektu to wystarczy aby mieć spokojne sumienie. Powstaje pytanie – który z tych wymiarów dotyczy tego,...
MS Project jako narzędzie do zarządzania projektami Lekcja 2. Wpisywanie zadań tworzących projekt, informacji o nich i łączenie ich w logiczną sieć. Aby rozpocząć tworzenie wykresu Gantta, musimy wiedzieć już co nieco o zadaniach składających się na nasz projekt. Zakładając, że...
W dzisiejszych czasach Six Sigma jest postrzegana na trzech różnych poziomach: poziom metryki – czyli 3,4 wad na milion możliwości (Defects per Million Opportunities) poziom metodyki: DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – czyli Definiuj cele poprawy, Mierz aktualne parametry, Analizuj...
Brytyjska metodyka zarządzania projektami PRINCE2 bardzo dokładnie opisuje procesy zarządcze, które w sposób bardzo precyzyjny mówią co należy w danej sytuacji projektowej zrobić, bardzo niewiele mówią jednak w jaki sposób. Innymi słowy metodyka PRINCE2 bardzo niewiele mówi o technikach,...
Początki jednej z podstawowych metod Zarządzania Przedsięwzięciami – metody ścieżki krytycznej (CPM - Critical Path Method) sięgają połowy lat 50-tych XX stulecia. W amerykańskim koncernie chemicznym Du Pont próbowano wówczas ujarzmić skomplikowane remonty instalacji w fabrykach koncernu. Wydzielony do...
Pierwszym i najbardziej podstawowym błędem jest niewłaściwe podejście do jej zastosowania. Stereotypem jest to, że metodologie 8D wykorzystuje się tylko w przemyśle motoryzacyjnym lub produkcji. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie metoda ta jako pierwsza została opisana i zastosowana w 1987 roku...
„Właśnie otrzymałem reklamację. Poinformowałem wszystkich zainteresowanych o tym zdarzeniu i muszę teraz jak najszybciej przeanalizować problem i opracować odpowiedź do Klienta. Mam na to kilka dni. Żeby było szybciej i łatwiej, wezmę za wzór odpowiedź z przed kilku miesięcy...

Six sigma część 4

VOC ? przykład. A przy okazji narzędzie SIPOC ? klient nie jest piątym kołem u wozu. Pierwszym krokiem przygotowania systemu VOC jest precyzyjne zidentyfikowanie roli jaką klient spełnia w projekcie. Takie informacje dostarcza diagram SIPOC. Mówi on w którym miejscu...
Zapewne każdy, kto zetknął się z jakąkolwiek metodyką zarządzania projektami zna cztery podstawowe ograniczenia każdego projektu: czas budżet, zakres i jakość. Gdzieniegdzie w literaturze obok jakości występują jeszcze zasoby, jednak moim zdaniem przekładają się one w ten czy inny...