dotProject jest w pełni darmową aplikacją, opartą o stronę WWW, służącą do zarządzania projektami online. Jest to rozwiązanie bazujące na technologii klient-serwer, a więc aby mieć dostęp do informacji wystarczy przeglądarka internetowa i połączenie sieciowe do serwera, na którym znajduje się aplikacja. Może to być zarówno komercyjny serwer WWW w Internecie, jak i wewnętrzny serwer firmy. Ważne jest aby miał on obsługę języka PHP oraz bazy danych MySQL, co dzisiaj raczej problemem nie jest.

Moduły

Cechą charakterystyczną dotProjecta jest jego modułowa budowa. W standardowej instalacji mamy do dyspozycji kilkanaście modułów, m. in. firmy, projekty, zadania, kalendarz, pliki, kontakty, forum, zasoby, użytkownicy i administracja. Istnieje także możliwość dodania dodatkowych modułów pochodzących z innych źródeł.

Użytkownicy

Dzięki temu, że dotProject jest aplikacją wielodostępową, z informacji w nim zawartych może jednocześnie korzystać wielu użytkowników.

Oczywiście nie wszyscy użytkownicy mogą mieć dostęp do całości danych w systemie, dlatego każdy posiada przyporządkowane uprawnienia. Zarządzanie uprawnieniami odbywa się w oparciu o role, które przypisane użytkownikowi, informują o charakterze funkcji, jakie pełni on w systemie. Użytkownik może jednocześnie pełnić kilka ról, w skutek czego uprawnienia się sumują. Dodatkowo istnieje możliwość dodawania lub odbierania użytkownikowi wybranych uprawnień na poszczególne części systemu.

Projekty i zadania

Są to dwa najważniejsze, ściśle powiązane ze sobą moduły. W zakładce projekty znajduje się lista utworzonych w systemie projektów. Są one podzielone na różne kategorie wg stanu ich realizacji (proponowany, w toku, zakończony itp). Dodatkowo mamy możliwość filtrowania listy ze względu na firmę bądź jej dział. Projekty, do których użytkownik nie ma prawa dostępu, nie są wyświetlane.

Lista projektów obejmuje takie informacje jak: nazwa projektu, procentowy poziom zaawansowania prac, daty rozpoczęcia i zakończenia, priorytet, właściciel, ilość zadań i status.

dotProject_projekty

Z tego widoku możliwe jest również zakładanie nowych projektów. Służy do tego przycisk Nowy Projekt.

Klikając na nazwę istniejącego projektu otrzymamy tabelę zawierającą szczegóły dotyczące projektu oraz zakładki przedstawiające informacje na temat zadań, powiązane fora dyskusyjne, wykres Gantt’a, logi zadań oraz pliki przyporządkowane do tego projektu.

dotProject_proj_zadania

Podobnie jak w wypadku projektów, kliknięcie na zadanie powoduje otworzenie widoku szczegółowego. Oprócz szczegółowego opisu zadania mamy tutaj możliwość podglądu stanu wykonania zadania oraz zgłaszania postępów w pracach nad zadaniem. Służą do tego logi zadania.

Możliwość dodawania takich zapisów ma każdy użytkownik przypisany do zadania. Oprócz komentarza słownego, podaje on tutaj jaki jest aktualny procentowy stan wykonania zadania, ile zostało przepracowanych godzin, jakie zostały poniesione koszty, może on uaktualnić przewidywany termin zakończenia, a także zadecydować czy i kto o logu powinien zostać powiadomiony.dotProject_gantt

Dodawanie zadań

Nowe zadania można dodawać do projektu za pomocą przycisku Dodaj zadanie w widoku szczegółowym projektu. Podstawowe informacje na temat zadania to nazwa, status (aktywne bądź nieaktywne) i priorytet (niski, normalny, wysoki). Można również zadanie oznaczyć jako kamień milowy.

Dodatkowe informacje określane są w poszczególnych zakładkach:

  • szczegóły – informacje takie jak właściciel, dostęp do zadania, zadanie nadrzędne, budżet, skojarzone kontakty, strona WWW i dział
  • daty – godziny i daty rozpoczęcia oraz zakończenia, a także czas trwania
  • zależności – opcje określające zależność zadania od pozostałych
  • ludzkie zasoby – osoby przyporządkowane do wykonania zadania

W chwili obecnej dotProject obsługuje tylko zależności typu koniec-początek. Definiuje się je dodając w zakładce Zależności zadania poprzedzające oraz zaznaczając pole „wybierz datę rozpoczęcia zadania bazującą na zależnościach”.

Zadanie może być również określone jako dynamiczne. Staje się ono wtedy zadaniem grupującym zadania podrzędne, a jego czas trwania oraz data końcowa obliczana jest na ich podstawie.

Widok Zadania daje nam możliwość utworzenia listy zadań wg zadanych kryteriów z podziałem na projekt oraz firmę, do której należy zadanie. Jest tutaj także możliwość szybkiego generowania raportów, za pomocą przycisku Raporty oraz przechodzenia do widoku wykresu Gantt’a, za pomocą przycisku Wykres Gantt’a.

Po wciśnięciu przycisku Raporty, pojawia się lista możliwych do wygenerowania raportów. Kliknięcie na nazwę raportu, spowoduje jego wygenerowanie bądź otworzenie widoku uściślającego wygląd raportu (np. okres dla jakiego jest on generowany).

Dostępne są między innymi raporty zestawiające: zablokowane godziny pracy użytkowników, zadania ukończone, statystyki, logi zadań, zadania należące do konkretnych użytkowników i inne. Istnieje także możliwość dodawania nowych raportów.

Raporty można także generować w widoku szczegółowym projektu.

Kalendarz

Ten widok przedstawia wybrany miesiąc (domyślnie bieżący) w formie kalendarza z naniesionymi informacjami na temat zadań w projektach oraz planowanych wydarzeń (spotkań, rocznic itp). Kliknięcie na nazwę zadania lub wydarzenia otworzy jego widok szczegółowy. Natomiast kliknięcie na numer dnia otworzy szczegółowy widok całego dnia zawierający zaplanowane wydarzenia oraz zadania do wykonania. Ten sam widok dla bieżącego dnia otrzymuje się po kliknięciu, widocznego we wszystkich widokach dotProjecta, odnośnika Dziś, w górnej części ekranu.

dotProject_kalendarz

Kontakty

W zakładce kontakty możemy gromadzić informacje kontaktowe o naszych współpracownikach i klientach. Standardowo pojawiają się tutaj informacje o wszystkich użytkownikach systemu dotProject, jednak możliwe jest również dodawanie własnych kontaktów, zarówno prywatnych, jak i publicznych – widocznych dla wszystkich.

Moduł ten umożliwia również eksport kontaktu do pliku vCard, który między innymi, może być zaimportowany do książki adresowej programu Microsoft Outlook, bądź Mozilla Thunderbird.

dotProject_kontakty

Forum

Forum to miejsce, gdzie uczestnicy projektu mogą wymieniać się informacjami. Można zakładać wiele for, przy czym każde związane jest z konkretnym projektem. Dzięki takiej organizacji informacje z różnych projektów nie mieszają się ze sobą. Uczestnicy dyskusji mogą zakładać nowe wątki bądź wysyłać odpowiedzi na już istniejące tematy.

dotProject_forum

Pliki

Moduł ten to swoista baza dokumentów, aplikacji lub innego rodzaju plików, opatrzonych komentarzem i przyporządkowanych do projektu. Pliki oprócz tego widoku pojawiają się także w zakładce Pliki widoku szczegółowego przyporządkowanego projektu.

Opcjonalnie, plik może być przydzielony do zadania, dzięki czemu będzie się on pojawiał także w zakładce Pliki tego zadania.

dotProject_pliki

Administracja

W tym module można określić szczegóły technicznej konfiguracji dotProjecta, włączać lub wyłączać moduły i zarządzać rolami. Jest on przewidziany tylko dla administratora systemu i podczas normalnego korzystania nie powinna zachodzić potrzeba korzystania z niego.

Podsumowanie

dotProject wydaje się być dobrym narzędziem dla wszystkich, którzy potrzebują ekonomicznego narzędzia do prostego koordynowania zadań, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Licencja GPL gwarantuje, iż dotProject pozostanie aplikacją darmową oraz stwarza dobre warunki dla pracujących nad nim programistów, co w połączeniu z dużą ilością użytkowników, pozwala sądzić, iż projekt w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijał.

Źródła

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ