Recenzja książki „Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce”

0
1031

syprbiProcesowe podejście do analizy działalności przedsiębiorstw i organizacji stało się w ostatnich latach standardem. W związku z tym modelowanie procesów biznesowych jest nieuniknioną koniecznością. Projektowanie przepływów pracy pozwala na wychwycenie nieefektywności w działaniach organizacji, a w konsekwencji usunięcia zaobserwowanych niedoskonałości. Umożliwia także ciągłe poprawianie realizacji procesów, ich reinżynierii, aby ostatecznie polepszyć sprawność organizacji. W przypadku rozpatrywania możliwości budowy systemu informatycznego – modelowanie stanowi etap pośredni między etapem planowania systemu a szczegółową specyfikacją wymagań oprogramowania.

Polskojęzyczna literatura poświęcona procesowości jest stosunkowo bogata. Z jednej strony dostępne są książki omawiające generalnie podejście procesowe, z drugiej zaś – książki poświęcone różnym notacjom służącym do zobrazowania procesów. Wydaje się natomiast, że nie było dotychczas pozycji, która odnosiłaby się dostatecznie do kwestii analiz procesów biznesowych i symulacji tychże procesów. Lukę tę zapełnia recenzowana książka. Dlatego moim zdaniem napisanie i wydanie takiej książki było ze wszech miar zasadne.

Układ książki jest dość nietypowy. Nie chcę tu przedstawiać streszczenia zawartości poszczególnych rozdziałów, Autorzy robią to wzorowo we wstępie, pragnę jedynie zwrócić uwagę na zastosowany manewr, polegający na tym, że przez całą książkę przewijają się dwa studia przypadku: jeden dotyczy zasadniczo notacji BPMS, a drugi BPMN. Stopniowo rozbudowywane modele procesowe pokazują czytelnikowi typową drogę, jaką powinien być uszczegóławiany model procesowy, a opisane działania kończą się symulacją i optymalizacją opracowanego modelu procesu.

Warto podkreślić, że wprawdzie Autorzy, zupełnie świadomie i w sposób w pełni uzasadniony, decydują się na zastosowanie środowiska ADONIS celem egzemplifikacji zastosowanego podejścia, to analogicznie (chociaż nie wszystkie) działania można przeprowadzić wykorzystując wsparcie innych narzędzi informatycznych.

Miałem możliwość napisania recenzji merytorycznej niniejszej książki zanim jeszcze ukazała się ona w sprzedaży. W dostarczonym mi materiale wskazałem kilka istotnych elementów, które, zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem, należało wyjaśnić i poprawić. Autorzy w ostatecznej wersji książki uwzględnili wskazówki i uwagi, co moim zdaniem polepszyło jakość publikacji i zwiększyło jej przydatność dla Czytelnika.

Podsumowując swoja recenzję pragnę stwierdzić, że książka autorstwa Bartłomieja Gawina i Bartosza Marcinkowskiego może stanowić cenną pomoc dla osób pragnących zapoznać się w teorii i – w szczególności – w praktyce z problematyką symulacji procesów biznesowych. Dlatego też z pełnym przekonaniem rekomenduję jej lekturę.

Autor: Dr hab. Andrzej Kobyliński

Dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. nadzw. SGH, tytuły zawodowe magistra inżyniera informatyki uzyskał na Wydz. Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a magistra ekonomii na Wydz. Finansów i Statystyki SGPiS. Doktorat obronił na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH w 2007 r. Od 1982 r. pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnił funkcje prodziekana i dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Od 2008 r. był kierownikiem Katedry Informatyki Gospodarczej, a obecnie jest dyrektorem Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH.

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ