Skuteczne zarządzanie

0
2608

Większość koncepcji zarządzania można odnieść do trzech głównych sposobów myślenia o zarządzaniu. Poszczególne sposoby koncentrują się na różnych ogniwach w łańcuchu funkcjonowania organizacji.

Podstawowe style w zarządzaniu:

ZARZĄDZANIE
ZORIENTOWANE
NA ZASOBY
nazywaneZarządzaniem
przez Wyjątki (MBE)
ZARZĄDZANIE
ZORIENTOWANE
NA PROCESY
nazywaneZarządzaniem
przez Procedury (MBP)
ZARZĄDZANIE
ZORIENTOWANE
NA REZULTATY (ROM)
nazywaneZarządzaniem
przez Cele (MBO)

 

Style zarządzania a etapy rozwoju firmy:

 

Styl MBE

Zarządzanie
przez Wyjątki

 

Styl MBP

Zarządzanie
zorientowane
na proces

 

Styl ROM

Zarządzanie
zorientowane
na wyniki

Główne zadanie
w pierwszym
etapie rozwoju
organizacji
Wydajność Jakość Efektywność
Główne zadanie
w kolejnych
etapach rozwoju
organizacji
W dalszym
ciągu
wydajność
Elastyczność Efektywność
i innowacja

 

ZARZĄDZANIE ZORIENTOWANE NA REZULTAT (ROM)

Zarządzanie zorientowane na rezultat (ROM) jest filozofią zarządzania i systemem zarządzania organizacją. Poprzednikiem ROM-u było zarządzanie poprzez cele (MBO; Management By Objectives). ROM różni się od MBO dodaniem zasad dotyczących procesu tworzenia i uzgadniania celów wewnątrz organizacji. Ponadto jednym z najważniejszych elementów ROM-u jest postawa osobistej odpowiedzialności.

MBO charakteryzuje się wyłącznie podejściem „góra – dół”, w którym cele sformułowane na wyższym szczeblu organizacji są narzucane pracownikom niższego szczebla.

ROM jest kombinacją kierunku „góra-dół” i „uczestnictwa z dołu do góry”. Kierunek „góra – dół” oznacza przełożenie celów całej organizacji na cele działów, jednostek, sektorów gdzie przekształcają się w cele osobiste każdego pracownika. „Uczestnictwo z dołu do góry” oznacza, że pracownik jest zaangażowany w proces wytyczania celów i negocjowania zasobów koniecznych do osiągnięcia tych celów.

Dla menadżera oznacza to, że pracownik musi być traktowany jako poważny partner w dyskusji, dla pracownika oznacza to, że jest on osobiście zaangażowany w realizację celów, które zostały z nim uzgodnione.

 

ROM – Zasady

1. Koncentracja na wynikach pracy
2. Jednoosobowe przywództwo
3. Równowaga pomiędzy celami a zasobami potrzebnymi do ich realizacji
4. Przygotowywanie umów dotyczących wyników  w oparciu o regułę SMART
5. Zobowiązanie do podejmowania inicjatywy na rzecz wyniku
6. Obowiązek przekazywania informacji zwrotnej
7. Obowiązek pomocy
8. Obowiązek przekazywania oceny i tworzenia planów osobistej poprawy
9. Konieczność formalizowania nieformalnych struktur komunikacyjnych
10. Zadania menedżerskie mają priorytet

Zwłaszcza ta ostatnia zasada jest ważna, gdyż wielu menedżerów ma tendencję do nadmiernego uciekania od zadań menedżerskich do, często łatwiej definiowalnych, zadań o charakterze wykonawczym (operacyjnym).

ROM W PRAKTYCE – Odpowiedzialność

Istnieją dwa znaczenia pojęcia odpowiedzialność:

 • Odpowiadać za obszar ( accountable)
 • Odpowiadać za umowę (responsible).

1) Odpowiedzialność za obszar (accountability) odnosi się do (dosłownie i w przenośni) obszaru organizacji, w której menadżer ma końcową, ostateczną odpowiedzialność. Tutaj nie ma delegowania. Menadżer jest w zasadzie odpowiedzialny i odpowiada za wszystko co dzieje się w jego obszarze odpowiedzialności, bez względu na to co się dzieje.

Innymi słowy:

 • Bierzesz odpowiedzialność i jesteś rozliczany
 • Za wszystko co dzieje się w twoim obszarze odpowiedzialności
 • I nic Cię z tego nie zwalnia

2) Odpowiedzialność za umowę (responsibility) odnosi się do dbałości o wykonanie specyficznego zadania, które może być delegowane.

Innymi słowy:

 • Bierzesz odpowiedzialność i jesteś rozliczany
 • Za wszystko, co jest zaangażowane w wykonanie zadania
 • I z tego możesz być zwolniony

PRZEWODZENIE A ZARZĄDZANIE

Sprawne zarządzanie i przewodzenie – to dwa główne wyzwania stojące przed menedżerem, szefem, liderem.

Zarządzanie Przewodzenie
Koncentracja przede wszystkim na wynikach pracy jednostek i zespołów Koncentracja jednocześnie
na wykonywaniu zadań i przestrzeganiu obowiązujących zasad współpracy
Tworzenie zasad i procedur kontroli ludzi Tworzenie zasad wspierających rozwój zawodowy ludzi
Myślenie o mobilizowaniu do pracy poprzez typowe kary i nagrody (głównie materialne) Motywowanie poprzez budowanie zaangażowania i osobistej odpowiedzialności
Jest możliwe zza biurka Odbywa się przede wszystkim w bezpośrednim kontakcie z ludźmi

 

Różnica pomiędzy zarządzaniem a przewodzeniem to różnica pomiędzy sprawianiem by inni coś zrobili, a sprawianiem by inni chcieli to zrobić. Jednocześnie praktyka pokazuje, że przewodzenie i zarządzanie (jeśli mają być skuteczne) muszą być ze sobą powiązane i wzajemnie się do siebie odnosić.

Nie jest możliwe osiąganie znaczących rezultatów w zarządzaniu bez dbałości o ludzi, budowania współpracy w zespołach i przewodzenia im.

CYKL KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ZORIENTOWANYM NA REZULTAT

Cykl Komunikacji jest praktycznym rozwinięciem zasad Zarządzania Zorientowanego na Rezultat jest podstawowym narzędziem pracy każdego menedżera.

Podstawowe założenia cyklu

 • Dotyczące roli menedżera:

„Dobry kierownik zespołu zadaniowego na pracę z zespołem – zarówno indywidualną, jak i zespołową – przeznacza ok. 75% swego czasu” ( wyniki badań: Grant Stewart)

 • Dotyczące motywacji ludzi – ludzie pracują lepiej gdy:
  • są zaangażowani w formułowanie oczekiwań (ustalanie zasobów)
  • mają przestrzeń do wypełniania zadań
  • są informowani o wynikach

Główne cele stosowania cyklu komunikacji w zarządzaniu

 • Zwiększenie szansy na osiąganie znaczących rezultatów pracowników
 • Budowanie autorytetu w oczach pracowników
 • Wprowadzenie czytelnych zasad związanych z wymaganiami
 • Jasny komunikat o gotowości pomocy
 • Rozwijanie motywacji wewnętrznej pracowników
 • Uczenie podwładnych planowania pracy własnej
 • Uczenie aktywnego poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych
 • Uczenie podwładnych przejmowania odpowiedzialności za efekty własnych działań

REGUŁA SMARTS

S jak Specific – Określone

 • szef i jego podwładny muszą mieć pewność, że mówią o tym samym
 • zabrania się używania w odniesieniu do formułowania celów słów typu: więcej, lepiej, szybciej, mniej, taniej itp.
 • szczegółowo określona jest granica decyzyjności

M jak Measurable – Wymierne

Tj. z podanym liczbowo wynikiem dotyczącym:

 • jakości
 • ilości
 • czasu (np. od 31.12.2003 do 31.12.2004)
 • pieniędzy (budżetu)

A jak Achievable – Osiągalne

 • cele są osiągalne gdy z punktu widzenia zarządzającego są akceptowalne
 • gdy są oceniane jako osiągalne przez pracownika
 • cele są osiągalne gdy pracownik (ale również szef) wie jakie działania muszą być podjęte

R jak Relevancy – Odpowiednie

 • cele indywidualne muszą być zgodne z polityką firmy
 • cele indywidualne winny pokazywać indywidualny wkład każdego pracownika
 • w realizację ogólnych celów organizacji
 • cele nie powinny naruszać zasad etyki w biznesie

T jak Trackability – Monitorowalne

 • Cele są przełożone na działania a te rozpisane w czasie
 • Monitorowanie postępów przebiega wg ustalonych zasad

S jak Signed – Podpisany

 • Umowa dotycząca realizacji celów powinna być podpisana
 • Jest to jeden z elementów budowania poczucia odpowiedzialności

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ