Zarządzanie ryzykiem w projekcie sprzedażowym – analiza porównawcza metodyki PRINCE2 oraz PMI, pod kątem zarządzania ryzykiem

0
1421

Zarządzanie ryzykiem w projekcie stanowi jedną z najważniejszych czynności, ponieważ daje możliwość wyeliminowania pojawiających się przypadkowych utrudnień. Umiejętność zarządzania ryzykiem przez kierownika projektu pozwala na neutralizowanie skutków wystąpienia ryzyka oraz na wykorzystanie szans pojawiających się w trakcie realizacji projektu, dzięki czemu można nie tylko osiągnąć zamierzone cele, które są określane przed przystąpieniem do realizacji projektu, ale także zwiększyć zyski, ograniczając zużycie zasobów. 

Przeprowadzona analiza porównawcza sztandarowych metodyk zarządzania projektami pod kątem zarządzania ryzykiem w projekcie sprzedażowym pozwoliła na uzyskanie następujących wyników, umieszczonych w tabeli poniżej.

 

Porównanie zarządzania ryzykiem
PRINCE2 PMBoK
Ogólne podejście
Definiuje ryzyko jako narażenie projektu na niekorzystne konsekwencje nadchodzących wydarzeń. Definiuje projekt jako przedsięwzięcie kierowane za pomocą kilku etapów i procesów oraz mające z góry określony czas trwania, elementy sterowania i strukturę organizacyjną. Definiuje ryzyko jako niepewne wydarzenia, które w sytuacji urealnienia ma negatywne lub pozytywne oddziaływanie na projekt. Definiuje projekt jako tymczasową działalność, nie mającą z góry określonego czasu trwania, elementów sterowania i struktury organizacyjnej.
Kategorie ryzyk
  • Projektowe;
  • Biznesowe.
  • Ryzyko zewnętrzne nieprzewidywalne;
  • ryzyko zewnętrzne przewidywalne;
  • ryzyko wewnętrzne pozatechniczne;
  • ryzyko techniczne;
  • ryzyko prawne.
Struktura procesów zarządzania ryzykiem
Skupia uwagę na procesach, w których powinno się realizować zarządzanie ryzykiem, badać zależności organizacyjne, a także wskazuje sposób dokumentowania ryzyka. W PRINCE2 każde ryzyko badane jest oddzielnie, co oznacza, że nie ma porównania pomiędzy istniejącymi ryzykami. Wyodrębnia bardzo dokładnie obszar zarządzania ryzykiem w procesach. Dość rzadko nawiązuje do zarządzania ryzykiem w pozostałych obszarach, jedynie przy zarządzaniu czasem, kosztem, zaopatrzeniem, komunikacją oraz integralnością.
Analiza ryzyka
Pozwala uzyskać ryzyka zagrażające na projekt. Identyfikacja ryzyka jest procesem ciągłym w trakcie trwania projektu. Ważnym elementem w metodyce jest wskazywanie „kamieni milowych”, czyli etapów projektu, w których owa identyfikacja musi być wykonana. Pierwsze rozpoznawanie ryzyka odbywa się przed podjęciem decyzji o realizacji projektu, aby „uzasadnienie biznesowe”, które pojawia się w tej metodyce było sensowne, ponieważ wystąpienie szczególnego zagrożenia może odwołać decyzję o realizacji projektu. Wynikiem analizy ryzyka jest rejestr ryzyk, który mieści w sobie wszechstronne informacje o ryzyku. Wskazuje i dokumentuje ryzyka wpływające na projekt. Poszukiwanie ryzyk mających oddziaływanie na projekt odbywa się poprzez analizę wiedzy o ryzykach z wykorzystaniem wcześniej gromadzonych informacji oraz z baz danych o ryzykach ogólnodostępnych, które są sprzedawane. Skupia uwagę na fakcie, że opieranie się tylko na istniejących listach ryzyk może doprowadzić do znacznego zawężenia lisy ryzyk. Wynikiem analizy ryzyka jest lista ryzyk oraz opis niebezpiecznych zdarzeń, a także pozytywnych, które są w toku lub mogą zaistnieć. Ważnym elementem metodyki jest także wskazywanie ryzyk korzystnych, czyli tak zwanych czas, dzięki czemu zespół projektowy uzyskuje kompleksowe spojrzenie na projekt.
Monitorowanie i obserwowanie ryzyka
Polega na sprawdzeniu czy wystąpiło ryzyko lub pojawiły się jakiekolwiek symptomy. W przypadku monitorowania ryzyka odbywa się ono w sposób ciągły, za każdym razem po zaobserwowaniu ryzyka jest ono ponownie identyfikowane. Odbywa się przez cały czas trwania projektu, czyli jest wykonywane nieustannie. Za każdym razem gdy nowe ryzyko zostanie odkryte poddawane jest analizie i nieustannie monitorowane.
Stosowane techniki i narzędzia
Rejestr ryzyk, harmonogramy, macierz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk i skutków, ankiety, opinie ekspertów, strategie dla ryzyk niekorzystnych. Zebrania i analizy planistyczne, przeglądy dokumentacji, burza mózgów, ankiety, analiza założeń, techniki diagramowe, analiza SWOT, opinie ekspertów, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk, macierz prawdopodobieństwa wystąpienia szans i zagrożeń, techniki ilościowej analizy, modelowanie i symulacje, strategie dla ryzyk niekorzystnych, strategie dla ryzyk korzystnych.

Nasuwa się zatem wniosek, że PMBoK jest znacznie bardziej ukierunkowany na usystematyzowany schemat konkretnych i sprawdzonych narzędzi oraz technik zarządczych. Obszary zarządzania ryzykiem mają bardzo jasno określone wejścia, wyjścia oraz techniki.

W PRINCE2 czytelnik odnosi wrażenie, że informacje są „porozrzucane” po całym dokumencie. Sposób w jaki zostało to zredagowane znacznie utrudnia zrozumienie dokumentu i kontakt ze studiowaną metodą.

Wybierając odpowiedni standard należy zwrócić uwagę, z której strony projektu się znajdujemy. Czy jesteśmy klientem czy zleceniobiorcą? PMBoKa zalecałabym osobom realizującym projekt, ponieważ techniki opracowane w metodyce są wypracowane prze praktyków zajmujących się zarządzaniem projektami, natomiast z punktu widzenia zleceniodawcy projektu, wybrałabym PRINCE2, ponieważ dba on bardziej o klienta, ze względu na duży nacisk na „uzasadnienie biznesowe”.

Reasumując zbadany projekt można śmiało stwierdzić, że metodyka zalecana przez PMIpozwala na dokładniejsze zapoznanie się z projektem, ponieważ uwzględnia każdy rodzaj ryzyka, który może zaistnieć oraz podsuwa gotowe metody do jego identyfikacji i sposoby radzenia sobie z niebezpieczeństwami stojącymi na drodze realizowanego projektu. Metodyka PMI daje także możliwość wykorzystania szansy, a nie tylko możliwość uniknięcia zagrożenia.

PODZIEL SIĘ
Redakcja 4PM.pl
Misją 4PM.pl jest pomaganie Project Managerom w ich codziennej pracy poprzez dostarczanie informacji i wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ